Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe najczęściej stosowane jest przypadku, gdy strony pozostają w stałych stosunkach i mają już doświadczenie co do kosztów wykonania określonego dzieła.

Wysokość wynagrodzenia zostaje ustalona z góry. Oznacza to, że wykonawca nie ma prawa ubiegać się o jego podwyższenie. Tego rodzaju wynagrodzenie jest ryzykowne dla Wykonawcy, ponieważ może okazać się to nieopłacalna współpraca, gdy wynagrodzenie nie może ulec zmianie nawet w przypadku, gdy koszty pracy okażą się być większe niż planowano. Istnieje możliwość, aby sąd zgodził się na zmianę wysokości wynagrodzenia ale tylko w określonych przypadkach.

Sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

Reklamy

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych do dokument sprawozdawczy, który dostarcza informacji na temat przepływów środków pieniężnych w danym przedsiębiorstwie uwzględniając przy tym ich źródła oraz wykorzystanie. Informuje o wszelkich zmianach w aktywach oraz pasywach wywołanych przepływem środków pieniężnych.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych dostarcza informacja umożliwiających ocenę stopnia płynności finansowej, skuteczności ściągania należności oraz zdolności do regulowania zobowiązań.

Rachunek przepływów pieniężnych stanowi jeden z elementów sprawozdania finansowego.

Dokument informuje o:
– przepływach z działalności operacyjnej;
– przepływach z działalności inwestycyjnej;
– przepływach z działalności finansowej;

Zadbaj o księgowość w firmie – sprawdź jak ją prowadzić!

Standing finansowy

Standing finansowy to ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (najczęściej przedsiębiorstwa) lub osoby fizycznej determinowana między innymi przez płynność finansową, efektywność działania, poziom zadłużenia, zyskowność i rentowność.

Wiele osób myli standing finansowy z kondycją finansową firmy.

Oceny standingu finansowego dokonują:
– instytucje finansowe;
– inwestorzy na rynku kapitałowym;
– partnerzy biznesowi;

Umowa o dzieło

Jedną z form zatrudnienia jest umowa o dzieło. Regulacje dotyczące tej formy zawarte są w Kodeksie cywilnym. Umowa o dzieło często nazywana jest umową rezultatu, gdyż przedmiotem tej umowy powinna być określona czynność, która prowadzi do uzyskania konkretnego rezultatu.

Osoba podejmująca się wykonania danego dzieła ponosi pełną odpowiedzialność za wynik swojej pracy. Umowa o dzieło nie może zostać rozwiązana przez żadną ze stron. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy, jednak tylko w określonych przypadkach.

Umowa o dzieło powinna zawierać:

  • oznaczenie stron umowy,
  • określenie przedmiotu umowy
  • określenie wysokości wynagrodzenia,
  • określenie terminu rozpoczęcia i terminu zakończenia wykonywania dzieła,
  • fakultatywne ustalenia dotyczące wykonania dzieła,
  • podpisu stron umowy.

Charakterystyczną cechą umowy o dzieło jest niski koszt zatrudnienia. Wykonawca określonego dzieła nie podlega składkom na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa o dzieło podpisywana jest z własnym pracownikiem – w takiej sytuacji opłacanie składek jest obowiązkowe.

Opłata środowiskowa

Szukasz więcej informacji z zakresu księgowości dla firm? Koniecznie odwiedź naszą stronę główną!

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą muszą pamiętać o należytym traktowaniu środowiska w celu zapewnienia odpowiednich warunków życia przyszłym pokoleniom. W związku z tym muszą regulować tak zwaną opłatę środowiskową.

Opłata środowiskowa powinna być uiszczana przez przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności korzystają z urządzeń, maszyn bądź pojazdów, które emitują szkodliwe substancje dla otoczenia.

Ustawa o ochronie środowiska mówi, iż opłaty środowiskowe dotyczą sytuacji gdy:
– wprowadza się gazy i pyły do powietrza,
– wprowadza się ścieki do wód i ziemi,
– następuje pobór wód,
– składuje się odpady.

Opłata ta odnosi się przede wszystkim do rolników, którzy prowadzą działalność w zakresie upraw rolnych, chowu bądź hodowli zwierząt, ogrodnictwa, leśnictwa oraz rybactwa śródlądowego. Jej wysokość ustala się na podstawie stawek zawartych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok następny.

Kilka słów o pełnej księgowości

Pełna księgowość jest jedną z form prowadzenia księgowości. Niestety nie jest ona dla wszystkich przedsiębiorców wyjątkowo dobra. Czasem obowiązek jej prowadzenia stwarza większe problemy niż przynosi korzyści.  

Pełną księgowość prowadzi się w formie ksiąg rachunkowych. Składają się one z 5 elementów – dziennika księgowego, kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów i sald, wykazu aktywów i pasywów.

Księgi rachunkowe otwiera się na dzień:
– rozpoczęcia działalności,
– zmiany formy prawnej,
– rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego,
– na początek każdego kolejnego roku obrotowego.

Księgi rachunkowe zamyka się:
– na koniec roku obrotowego,
– na dzień zakończenia działalności, zakończenia likwidacji lub zakończenia postępowania upadłościowego,
– na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej.

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są wszystkie spółki osobowe i kapitałowe z wyjątkiem spółek jawnych, cywilnych, partnerskich, które nie przekraczają limitu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Limit ten wynosi 2 000 000 euro, lecz przelicza się go na złote według odpowiedniego kursu NBP.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to liczne obowiązki! Zalicza się do nich między innymi sporządzanie sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe są to dokumenty, zawierające dane o stanie finansowo-majątkowym jednostek oraz o uzyskanym przez nie w danym okresie obrachunkowym wyniku finansowym. Więcej w tym temacie w poprzednim blogu.

1% procent podatku na organizacje OPP

Popularność Organizacji Publicznoprawnych wzrasta coraz bardziej. Każdy podatnik ma prawo po rozliczeniu podatku do przekazania 1% na rzecz tych właśnie organizacji. Ważne jest, aby nie robić tego zbyt pochopnie. Wcześniejsze sprawdzenie aktualnego stanu organizacji pomoże wybrać istniejący podmiot.

Jak przekazanie 1% podatku odbywa się w praktyce?
Naczelnik Urzędu Skarbowego w naszym imieniu przekazuje 1% podatku w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe na odpowiedni rachunek bankowy wskazanej organizacji.

Kto może przekazać?
1 % podatku może zostać przekazany wyłącznie przez osoby, które w odpowiednim terminie złożyły deklarację podatkową lub jej korektę. Ostateczny termin zapłaty tego podatku, by Naczelnik Urzędu Skarbowego przekazał 1% upływa w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.