Co możemy wliczyć w koszty firmowej?

Koszty firmowe w znacznym stopniu ograniczają nasze należności z tytułu podatku dochodowego. Należy jednak zauważyć, że nie każdy wydatek będzie kosztem uzyskania przychodu, a więc nie każdy dokonany przez nas zakup będziemy mogli odliczyć podczas sporządzania deklaracji podatkowej.

Koszty firmy to operacje, które bezpośrednio wpłynęły na uzyskanie przez przedsiębiorstwo konkretnego przychodu.
Pod koniec roku obrotowego właściciele firm dwoją się i troją, aby zaliczyć do nich jak największą ilość dóbr.

Oto lista rzeczy, które bez wątpienia możesz zaliczyć do kosztów firmy:
1. Zakup i użytkowanie samochodu służbowego.
2. Sprzęty przeznaczone do prowadzenia działalności.
3. Opłaty telekomunikacyjne.
4. Działania marketingowe.
5. Koszty związane z prowadzeniem księgowości.
6. Składki zdrowotne i społeczne.
7. Wynajem lokalu i opłata za media.
8. Literatura związana z branżą, w której pracujemy.
9. Rower jako środek transportu do celów służbowych.
10. Ubezpieczenia.

Faktury niepodlegające odliczeniu VAT

Wbrew przypuszczeniom nie od wszystkich faktur podatnik ma prawo odliczyć podatek od towarów i usług. Prawa do odliczenia VAT nie mają podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, drobni przedsiębiorcy zwolnieni z VAT ze względu na niewielką wysokość sprzedaży, a także podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT.
Ponadto wyłączenia z odliczania VAT powodują błędy w fakturach, fikcyjne faktury oraz transakcje niezgodne ze stanem faktycznym, a więc stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane oraz podające kwoty niezgodne z rzeczywistością.

Wyłudzenie VAT to jedno z najpowszechniejszych przestępstw finansowych w Europie. Corocznie uszczupla ono budżety poszczególnych państw o miliardy.
W Polsce wraz z nadejściem roku 2017 wprowadzone zostały liczne modyfikacje przepisów prawa podatkowego, które mają doprowadzić do jego uszczelniania. Zmiany te mają przede wszystkim zablokować dostęp do rejestru VAT przedsiębiorstwom zamieszanym w tak zwane karuzele podatkowe.

Obowiązki kadrowo-płacowe – sporządzanie listy płac

Oprócz samego prowadzenia księgowości przedsiębiorca ma obowiązki związane z kadrami i płacami. W tym zakresie leży między innymi sporządzanie list płac. Jak to powinno się robić? Oto krótka instrukcja!

USTALENIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Od przychodu ogółem (płacy zasadniczej + dodatki obowiązkowe i dodatkowe, bez wynagrodzenia i zasiłku chorobowego) ustala się wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Mnoży się przychód brutto razy 9,67%,(ubezpieczenie emerytalne) 1,5% (ubezpieczenie rentowe) i 2,45% (ubezpieczenie chorobowe).

USTALENIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Od przychodu brutto ustalonego wraz z wliczeniem wynagrodzenia chorobowego odejmuje się składki na ubezpieczenie społeczne. Tak otrzymaną kwotę mnoży się razy 9% – składka pobrana oraz razy 7,75% – składka do odliczenia.

USTALENIE ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY

Od przychodu brutto, tym razem obejmującego wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy odejmuje się składki na ubezpieczenie społeczne i koszty uzyskania przychodu (zwykłe lub podwyższone). Następnie otrzymaną kwotę, zaokrągloną do pełnych złotówek mnoży się razy 18% i odejmuje 1/12 kwoty wolnej od podatku oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne, podlegającą odliczeniu. Następnie otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotówek, co stanowi należną zaliczkę na podatek dochodowy.

Ustalając wynagrodzenie brutto od przychodu ogółem odejmuje się składki na ubezpieczenie społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne (pobraną) oraz należną zaliczkę na podatek dochodowy i dodatkowe obciążenia, jak składkę na związek zawodowy.

Okres przechowywania AKT PRACOWNICZYCH od 2018 roku

Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców przewiduje skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania dokumentacji kadrowo – płacowej z 50 do 10 lat. Ostatnio coraz częściej przedsiębiorcy korzystają z rozwiązań elektronicznych. Z tego powodu udostępniona została opcja gromadzenia i przechowywania akt osobowych i pozostałej dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. To pracodawca będzie decydował o tym w jakiej formie akta pracowników będzie przechowywał w swojej firmie.

Celem zmian jest ograniczenie kosztów ponoszonych przez pracodawców z tytułu długotrwałego papierowego przechowywania akt osobowych pracowników.

Wszystkie dane na temat pracowników będą przekazywane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kilka słów na temat akt pracowniczych:

Akta pracownicze dzielimy na 3 grupy, które są określane przez przepisy ze względu na rodzaj dokumentów:
A – Dokumenty związane z ubieganiem się o pracę
B – Nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia
C – Ustanie zatrudnienia

Faktura – istotne informacje

Faktura jest dokumentem sprzedaży. Powinna zawierać:
– dane identyfikujące dokument, czyli numer, data wystawienia,
– strony kupna-sprzedaży: sprzedawca i nabywca,
– specyfikacje przedmiotu transakcji: nazwa towaru lub usługi, liczba, cena, wartość,
– dane do rozliczenia obowiązujących podatków,
– podsumowanie: cyframi i słownie,
– informacja o uzgodnionych terminach i formie zapłaty,
– informacje dodatkowe: sposób odbioru, miejsce dostawy i inne,
– podpisy uczestników transakcji.

Faktura elektroniczna
Ten rodzaj faktury jest tak samo ważny jak faktura tradycyjna (papierowa). Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego faktura przesłana w formie elektronicznej, a następnie wydrukowana u odbiorcy nadal może być traktowana jako faktura tradycyjna (papierowa) i nie musi spełniać wymagań dla faktury elektroniczne

*****

Przeczytaj więcej na temat kosztów pracodawcy z tytułu wypłacanych wynagrodzeń!

Wynagrodzenia – koszty dla przedsiębiorcy czy pracownika?

Wypłata pracownikom wynagrodzeń to koszty dla przedsiębiorcy. Oprócz samego wynagrodzenia brutto, które i tak nie trafia w całości do pracownika, przedsiębiorca musi ponieść dodatkowe koszty. Dotyczą one głównie ubezpieczeń społecznych, które pracodawca płaci za pracownika (emerytalne, rentowe, wypadkowe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

Pracownik, mający zapisaną w umowie o pracę, kwotę wynagrodzenia brutto nie otrzymuje jej w całości. Musi odprowadzić od niej składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe), składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Te obciążenia powodują, że pracownik otrzymuje znacznie mniejszą kwotę, niż jest na umowie. Bardzo często powoduje to, że zamiast umów o pracę wybiera się umowy cywilnoprawne. Nie trzeba od nich zawsze odprowadzać składek na ubezpieczenie. Najczęściej wystarczy zapłacić podatek.

Wynagrodzenia są kosztem dla przedsiębiorców, związanym z prowadzeniem działalności. Mogą więc zmniejszyć podstawę wymiaru podatku dochodowego, lecz tylko dla niektórych.

Dokumentacja magazynowa

Magazynowanie to proces gospodarczy, zachodzący w różnego typu firmach. Zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i handlowych oraz usługowych. Tworzenie i przechowywanie zapasów, wiąże się z liczną dokumentacją, jaką firma powinna prowadzić. Właściwe prowadzenie takiej dokumentacji, dostarcza dokładnej i szybkiej informacji o posiadanych przez jednostkę zasobach oraz umożliwia planowanie i zarządzanie całą działalnością firmy.

Dokumentami magazynowymi są między innymi:
– PZ – przyjęcie z zewnątrz,
– PW – przyjęcie z wewnątrz,
– WZ – wydanie zewnętrzne,
– RW – rozchód zewnętrzny,
– ZW – zwrot zewnętrzny,
– MM – przesunięcie międzymagazynowe.

Jak widać prowadzenie magazynu wymaga sporządzania wielu dokumentów. Ich wystawianie nie tylko wiąże się z zarządzaniem zapasami, ale bardzo często jest ściśle związane z zachodzącymi w jednostce zdarzeniami gospodarczymi. Na przykład wystawienie faktury sprzedaży, może wiązać się z wystawieniem dokumentu WZ.