Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną skutkującą rozwiązaniem nawiązanego wcześniej stosunku pracy. Wypowiedzenie musi być sporządzone w formie pisemnej niezależnie od tego czy dotyczy pracownika, czy pracodawcy.

Okres wypowiedzenia:
1. w przypadku umowy na czas nieokreślony albo określony:
a) 2 tygodnie – zatrudnienie krócej niż 6 miesięcy
b) 1 miesiąc – zatrudnienie co najmniej 6 miesięcy
c)3 miesiące- zatrudnienie co najmniej 3 lata

2.w przypadku umowy zawartej na okres próbny
a)3 dni robocze – okres próbny nie przekracza 2 tygodni
b) 1 tydzień – okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
c) 2 tygodnie – okres próbny wynosi 3 miesiące.

Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bezprawnie to pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie.

Reklamy

Elementy świadectwa pracy

Po zakończeniu współpracy z pracownikiem pracodawca zobligowany jest o wystawienia świadectwa pracy. Świadectwo pracy to dokument potwierdzający fakt powstania i zakończenia stosunku pracy, który informuje o trybie o trybie zakończenia współpracy czy przysługujących pracownikowi świadczeniach.

Obowiązkowe elementy świadectwa pracy:

– nazwa zakładu pracy, NIP, REGON, PKD,
– imię i nazwisko i dane identyfikacyjne pracownika takie jak data i miejsce urodzenia,
– informacja, o tymże dana osoba była zatrudniona w przedsiębiorstwie wystawiającym świadectwo,
– informacja o okresie zatrudnienia – data przyjęcia i zakończenia współpracy oraz wymiar zatrudnienia,
– opis obowiązków, wykonywanych na obejmowanym stanowisku pracy,
– informacja o trybie rozwiązania współpracy,
– informacja o tym czy wykorzystany został okres wypowiedzenia,
– informacja o urlopie – kiedy był wykorzystany urlop wypoczynkowy, bezpłatny, czy wykorzystano urlop macierzyński,
– informacja o tym czy pracownik korzystał z ochrony pracy i w jakim wymiarze,
– informacja o ewentualnej niezdolności do pracy, wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach, korzystaniu z przywilejów wynikających z kodeksy pracy,
– informacja o zajęciu pensji przez komornika oraz dodatkowe, ważne informacje nieuwzględnione wcześniej.

Niższe składki ZUS dla nowych firm

W planach jest wprowadzenie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, który ma wydłużyć preferencyjny okres opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających pozarolniczą działalność gospodarczą z 2 do 3 lat.

Ogrom kosztów prowadzonej firmy często sprawia, że przedsiębiorcy rezygnują z prowadzenia firmy w przeciągu 2 lat od jej założenia.

Rząd proponuje, aby okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne wydłużyć o rok, tj. do okresu 3-letniego. Po upływie tego czasu osoby prowadzące pozarolniczą działalność zaczną opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Efektem powinien być wzrost liczby osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności i zwiększenie wskaźniku przeżycia przedsiębiorstw.

Czy raje podatkowe mogą przestać istnieć?

Firmy na całym świecie robią wszystko co w ich mocy, aby uniknąć bądź przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyć swoje należności podatkowe. W tym celu bardzo często decydują się na działania optymalizacyjne, które mają im pomóc w obniżeniu podatków. Wielu przedsiębiorców decyduje się również na przetransferowanie swoich środków do tzw. rajów podatkowych.
Raje podatkowe charakteryzują się brakiem podatku dochodowego, brakiem efektywnej wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, brak transparentności oraz brak istotnych działań zamierzających do wprowadzania efektywnej wymiany informacji podatkowych między innymi państwami.

Uznaje się, że raje podatkowe są nieuczciwe, gdyż stosują szkodliwą konkurencję podatkową. Czy jednak jest szansa, że przestaną istnieć?

Taki cel wyznaczyła sobie Unia Europejska. W 2019 roku w życie mają wejść przepisy, które utrudnią globalnym firmom przekazywanie zysków do rajów podatkowych.

 

Zobacz też jak wyglądają płace minimalne w innych krajach Unii Europejskiej 

System podatkowy, a zahamowanie rozwoju firm

Wielu polskich przedsiębiorców skarży się, że aktualnie działający system podatkowy nie pomaga, a wręcz przeciwnie hamuje rozwój ich firm. Dlaczego? Problemem są trudne przepisy podatkowe, które można różnie interpretować.

Częstsze zmiany przepisów prawa, ich brak spójności oraz wysoki poziom skomplikowania to najczęściej wymieniane wady polskiego systemu podatkowego. Wpływa to na brak stabilności finansowej oraz niepewności podczas prowadzonych rozliczeń.                                                

Problem systemu podatkowego jest szczególnie uciążliwy dla osób, które dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności na własny rachunek, którzy zamiast skupić się na rozwijaniu swojej działalności i inwestowaniu swoich środków w działalność muszą poświęcić ogrom czasu na prowadzenie zawiłej księgowości.                       

Sami urzędnicy niejednokrotnie nie są pewni odnośnie poprawności danego przepisu, co bardzo destabilizuje pracę zarówno organów jak i przedsiębiorców.    

Odwołanie pracownika z urlopu

Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę ma prawo do nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Długość urlopu jaki przysługuje pracownikowi uzależniony jest od stażu pracy oraz wynosi:

  • 20 dni – dla osób, których staż pracy jest krótszy niż 10 lat,
  • 26 dni – dla osób, których staż pracy wynosi minimum 10 lat.

W przepisach przewidziana jest możliwość podzielenia urlopu na części, z których jedna powinna trwać nie krócej niż 14 dni kalendarzowych. Pracodawca w wyjątkowej sytuacji może przerwać urlop wypoczynkowy pracownikowi i zobowiązać go do powrotu do pracy.

Odwołanie pracownika z urlopu nie jest uregulowane żadnymi przepisami. Wiadomo jest jednak, że może nastąpić jedynie w wyjątkowej sytuacji oraz wiąże się z koniecznością pokrycia przez pracodawcę kosztów poniesionych przez pracownika spowodowanych odwołaniem go z urlopu i powrotem do pracy.

W praktyce odwołanie pracownika z urlopu może okazać się wręcz niemożliwe, gdyż pracownik nie ma obowiązku podawania pracodawcy miejsca pobytu oraz zabierania ze sobą telefonu.

Posiłki profilaktyczne dla pracowników

Zatrudniając pracowników przedsiębiorcy posiadają wiele dodatkowych obowiązków. Zapewnienie posiłków profilaktycznych dla pracowników to jeden z nich, jednak nie dotyczy każdego pracodawcy.

Kiedy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych? Obowiązek ten należy wykonywać w okresie zimowym, który jest od 1 listopada do 31 marca, bez względu na temperaturę powietrza oraz w innych określonych przypadkach.

Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić posiłki profilaktyczne pracownikom jeśli:

  • wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje efektywny wydatek energetyczny organizmu u mężczyzn powyżej 2000 kcal, u kobiet powyżej 1100 kcal,
  • wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje efektywny wydatek energetyczny organizmu u mężczyzn powyżej 1500 kcal, u kobiet powyżej 1000 kcal, w przypadku pracy wykonywanej w pomieszczeniach zamkniętych, w których utrzymuje się stała temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza lub wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25 stopni Celsjusza,
  • wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym, który powoduje efektywny wydatek energetyczny organizmu u mężczyzn powyżej 1500 kcal, u kobiet powyżej 1000 kcal, w przypadku prac wykonywanych na przestrzeni otwartej w okresie zimowym,
  • wykonują pracę pod ziemią.